L'entrevista, aspectes a tenir en compte

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

L'entrevista, aspectes a tenir en compte
L'entrevista, aspectes a tenir en compte

Un cop el currículum del/de la candidat/a ha captat l’interès de l’empresa i es coordina l’entrevista, s’ha de treballar el següent pas per continuar al procés de selecció.

Primerament, la persona ha de rellegir la pròpia trajectòria laboral per saber explicar el currículum. Realitzant una autocrítica i pensant amb: els punts forts i febles, les preguntes que poden fer i preparar les respostes adequades. Cal tenir en compte que hi ha diferents estils de preguntes: les directes, més concretes, i les lliures, amb temes oberts i una exposició elaborada. Com també, hi ha diferents tipus d’entrevistes personals: les curriculars, basades a ampliar la informació del currículum, i per competències, en les quals es treballen les habilitats i actituds del/de la candidat/a segons el perfil professional del lloc de treball. A més de les entrevistes grupals, amb les diferents persones preseleccionades.

En l’entrevista l’objectiu principal és mostrar el millor d’un/a. La comunicació verbal i no verbal són claus en tot moment, com l’escolta activa i la imatge. Des de la salutació i durant l’entrevista s’ha de procurar una conversa fluida, clara i tranquil·la amb missatges ampliats (sense monosíl·labs, de sí o no, donant exemples i punts de vista). En tractar l’oferta de feina és important relacionar el propi currículum amb les funcions i els requisits de la posició vacant. El fet de preguntar sobre la feina o l’empresa demostra interès i motivació. I, en arribar al tancament, s’ha d’agrair el temps com l’atenció restant a l’espera de la valoració i pròxims passos.

L’òptim és no comentar aspectes de salari o vacances, aquests temes es tracten més endavant. Com tampoc s’ha de qüestionar la forma de treballar de les empreses anteriors ni parlar malament d’altres feines o companys, sense argumentar amb suggeriments o millores.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals