Com redactar una carta de presentació

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Com redactar una carta de presentació
Com redactar una carta de presentació

La carta de presentació acompanya el currículum, essent d’ús habitual en l’àmbit laboral. L’estructura de la carta ha de seguir el plantejament d’un model formal amb un llenguatge correcte i senzill, tenint molta cura de l’ortografia i la gramàtica.

A l’inici han de constar les dades de la persona i l’empresa a qui ens dirigim seguit d’una correcta salutació, al cos del document s’ha d’indicar el motiu de la pressa de contacte i a continuació realitzar una cloenda agraint l’atenció per restar en contacte.

La redacció de la carta varia segons l’objectiu de la presentació:

En el cas d’una primera feina s’ha de potenciar la vàlua, l’actitud i les capacitats de la persona reforçant la formació i les breus experiències laborals.

Però, si el contacte s’orienta a estudiants predisposats a col·laborar amb pràctiques a l’empresa, en aquesta s’ha de destacar la titulació i especialitat mostrant les ganes de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits per créixer professionalment.

Quan s’envia el currículum per accedir a una posició vacant la carta ha de consolidar la trajectòria professional i s’han de relacionar aquells aspectes del perfil curricular que enllacen amb el lloc de treball.

Mentre que, quan l’interès és accedir a treballar en una empresa i es realitza una autocandidatura per pròpia iniciativa cal treballar la motivació per participar en futurs processos de selecció.

Cada carta s’ha de tractar des de la perspectiva corresponent amb una visió positiva, per captar l’atenció del reclutador i aconseguir que el destinatari se senti atret per la candidatura.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals