La calor, un greu risc laboral

Col·lectiu Ronda

Aparador

La calor, un greu risc laboral
La calor, un greu risc laboral

L'estrès tèrmic i la calor excessiva, especialment en combinació amb la realització d'esforços físics, constitueixen un factor de risc laboral de primer ordre que han d'estar contemplats en els plans de prevenció de les empreses. En aquest sentit, cal tenir present que són moltes les sentències judicials que assenyalen que la prevenció dels efectes adversos de l'exposició al Sol, l'estrès tèrmic o fonts intenses de calor forma part del deure integral de protegir la salut que tenen les empreses respecte als seus treballadors i treballadores.
 

Així doncs, per ajustar-se a la legislació vigent, els plans de prevenció han d'analitzar les condicions concretes de cada lloc de treball per avaluar el risc específic que presenta tenint en compte l'espai on es desenvolupa, la possible concurrència d'humitat, l'existència de ventilació adequada, el nivell d'esforç físic que comporta la realització de la tasca encomanada o la necessitat d'utilitzar determinada vestimenta o equips de protecció individual (EPI) que puguin augmentar la sensació de calor.

Per exemple, i davant la possibilitat d’exposició a temperatures elevades, és obligat que les empreses realitzin un monitoratge i seguiment de la temperatura REAL a la qual estan sotmesos els seus treballadors i s’ha de contemplar i preveure la possibilitat de modificar el pla de treball habitual per minimitzar el risc per a la salut que suposaria mantenir-lo inalterat. Això implica, per exemple, canviar els horaris per evitar esforços físics a les hores de calor més intenses, establir pauses i cicles de descans regulars, garantir el subministrament d’aigua fresca i abundant durant tota la jornada i dotar sempre d’equips de protecció individual i vestimenta adequada per a les condicions ambientals. A banda, és obligat recordar que la legislació estableix que en els locals tancats on es desenvolupin activitats «lleugeres», la temperatura no superarà en cap cas els 25 graus ni baixarà dels 14 graus per mantenir un ambient de confort i seguretat que previngui la possibilitat d’estrès tèrmic.

Les conseqüències de l'exposició a temperatures elevades o una exposició solar excessives així com les deficiències en la ventilació o la manca d'adaptació de les condicions laborals al context ambiental suposen una infracció del deure de protecció de la salut que recau sobre totes les empreses. Per tant, les conseqüències en forma de lesions o patologies que es derivin s'han de tenir la consideració de malaltia professional o accident laboral generant les prestacions que corresponguin i, si és el cas, les indemnitzacions pertinents a càrrec de l'empresa infractora.

Col·lectiu Ronda Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66
www.cronda.coop

Edicions locals