Menys d'un 20% de les comunitats ha fet la inspecció tècnica d'edificis

Dels 915 immobles anteriors a 1972 registrats a Granollers i les Franqueses, només 171 han entregat l'informe d'inspecció a la Generalitat

Societat

Montse Eras

Com  els  vehicles  i els ascensors, els edificis –concretament els de 45 anys o més–, han de superar una inspecció tècnica per garantir-ne l’estat de conservació i evitar possibles patologies o defectes que posin en risc la seguretat dels veïns. De fet, quan l’edifici compleix 45 anys, la Generalitat comunica mitjançant una carta a les comunitats de propietaris la necessitat de passar la inspecció, una norma obligatòria per a tots els edificis plurifamiliars i també per als unifamiliars construïts a menys d’1,5 metres de la via pública, zones d’ús públic o finques adjacents.

Segons   dades   de   l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquest any hi ha registrats a Granollers i les Franqueses 915 edificis plurifamiliars  construïts  abans  de 1972, és a dir, que estan obligats a passar la inspecció tècnica d'edificis (ITE). Amb tot, a mitjan juny d’enguany, només 171 comunitats de propietaris havien lliurat a la Generalitat l’informe de la inspecció, una dada que representa menys del 18,7% del total de les 915 inspeccions requerides.

Finalment, pel que fa a les ITE presentades a escala catalana, el 13,6% no registrava cap deficiència, el 40% tenia deficiències lleus i el 30% importants. Només un 3% presentava deficiències greus –requereixen intervenció immediata– i un 0,1% deficiències molt greus i, per tant, un perill real per als seus ocupants.

La necessitat de control

"Es  tracta  de  fer  una  inspecció  visual  per  part  d’un  professional  especialitzat  –arquitecte o aparellador– en què s’analitza com està fet l’edifici, els materials, l’estructura o les instal·lacions", explica l'arquitecte Daniel Navarré. “De vegades hi ha patologies que no es veuen a simple vista, i per això val la pena que un professional hi faci un cop d’ull”, afegeix l’arquitecte, qui apunta que "és  important  passar  la  inspecció dins els terminis marcats per garantir la seguretat dels veïns".

Les comunitats de propietaris són les encarregades de sol·licitar la inspecció, que posteriorment es registra en un informe que descriu les característiques generals i l’estat de conservació de l’edifici: façanes, pilars, bigues, mitgeres, cobertes, patis...

L’informe qualifica les possibles deficiències que poden afectar els elements comuns de l’immoble, sobretot pel que fa a l’accessibilitat, l’estructura, els tancaments, les humitats o l’estat de les instal·lacions i els subministraments de llum, aigua i gas.

Un cop obtingut l’informe cal sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud de l’edifici, una qualificació que té una vigència de 10 anys –sempre que no presenti cap defecte– i que, alhora, serveix a l’hora d’iniciar alguna reforma a l’edifici. A més, en cas que es detectin deficiències, la propietat de l’immoble ha d’aprovar un programa de rehabilitació, conservació i adequació dels habitatges amb la supervisió dels tècnics que cal executar en el termini d’un any si les deficiències són lleus, i en mig any si les deficiències són greus o molt greus.

No disposar de la ITE suposa una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari i podria arribar a comportar sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros per als propietaris o les comunitats de propietaris en cas que es produeixi algun incident que afecti a béns o persones.

Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat recentment les bases per  accedir a les subvencions per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial. Es tracta d’ajuts destinats a rehabilitar elements comuns en edificis per obres de conservació, de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la seguretat o per fer ajustos en matèria d’accessibilitat. Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d’edificis, i la quantia màxima de la subvenció s’estableix en funció dels costos o despeses subvencionables de les actuacions de rehabilitació de l’edifici. Les sol·licituds s’han de fer al departament d’Habitatge de la Generalitat.

Edicions locals