Aprovat el projecte per prolongar el carrer Pompeu Fabra fins a Roger de Flor

El nou vial tindrà voreres amples i aparcament a la banda nord

Societat

Aprovat el projecte per prolongar el carrer Pompeu Fabra fins a Roger de Flor
Aprovat el projecte per prolongar el carrer Pompeu Fabra fins a Roger de Flor

La junta de govern local ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització del carrer Pompeu Fabra, entre el carrer Jaume Balmes i el sector PMU122, redactat pel Servei d’Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers. L’objectiu d’aquest projecte és obrir un nou vial de circulació rodada entre el carrer Jaume Balmes i el sector PMU122, actualment en desenvolupament, amb un carril de circulació, una línia d’aparcament a la vorera nord i dues voreres per a vianants, una de les quals integrada amb la plaça adjacent al carrer. 

D'aquesta manera el carrer de Pompeu Fabra s'obrirà fins al carrer de Roger de Flor. Així la nova vorera del carrer Pompeu Fabra tindrà una amplada de 2,20 m en el costat nord, i una amplada variable en el costat sud, ja que s’enllaça amb la nova plaça renovada. Aquesta proposta també inclou incorporar arbrat en el costat sud del vial, integrant la plantació d’arbrat dins la plaça, combinant arbrat i arbustiva, plantat en unes jardineres de mida gran elevades sobre el nivell de paviment de la plaça.
 
A més, es crearà una orellera a la cruïlla amb el carrer Jaume Balmes, abraçant l’aparcament en filera existent, per tal de millorar la visibilitat vianant-vehicle al pas de vianants, i suprimint les barreres arquitectòniques existents en aquesta cruïlla.
 
Pel que fa als subministraments, es renovarà i ampliarà la xarxa d'aigua potable i es farà una nova xarxa de clavegueram en el tram d'obertura del carrer Pompeu Fabra; es crearà una xarxa de telecomunicacions municipals per al futur cablejat del servei de fibra òptica i nou enllumenat públic amb lluminàries led. També s'habilitarà una xarxa de reg per degoteig per als nous arbres. 

Edicions locals