Aprovat el tercer pla de Cooperació amb vigència fins al 2030

El regidor Álvaro Ferrer assegura que assumeix els valors de respecte a la diversitat i equitat de la Llei catalana de cooperació

Societat

El ple de juliol ha aprovat per unanimitat el Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers 2022-2030, el tercer full de ruta d'aquest àmbit que s'ha redactat a la ciutat –el primer va ser el 2011–. El document estableix quins són els objectius i projectes prioritaris que guiaran la política de cooperació durant els propers anys, tant les activitats que duu a terme l’Ajuntament directament com els projectes que executen les entitats a través de la convocatòria de subvencions, com els que es vehiculen a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La finalitat és avançar cap a una cooperació de caràcter municipalista que contribueixi a la dimensió internacional del projecte de ciutat.

A final de 2021 es va iniciar el procés de reflexió per elaborar el nou Pla Director, fet amb horitzó 2030, per tal d’alinear-lo amb els processos de reflexió estratègica de ciutat i també amb les agendes globals. En el decurs dels darrers 6 mesos, s’ha treballat amb el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, entitats de la ciutat, tècnics municipals i regidors i regidores. En total, s’han fet un total de 27 entrevistes personals o grupals i 5 tallers de reflexió.

El regidor de Cooperació, Álvaro Ferrer, explicava que es tracta d’un pla de cooperació municipalista, alineat amb les agendes globals i orientat al desenvolupament sostenible, la construcció de la pau i la protecció i defensa dels drets humans. "Assumeix el conjunt de valors i principis ordenadors recollits per la Llei Catalana de Cooperació que són àmpliament acceptats per tots els agents vinculats, com ara l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats, el respecte a la diversitat i entre les diferents parts, entre d’altres, o l’eficiència i l’eficàcia dels recursos emprats per a la seva implementació", afegia a la presentació del document estratègic.

El Pla s’estructura a través de tres objectius estratègics, que estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El primer objectiu busca facilitar la protecció i el desplegament efectiu dels drets humans, les condicions de vida de les comunitats més desafavorides i la promoció de la pau. El segon, vol impulsar una ciutadania crítica i activa davant els reptes globals, que participi i es mobilitzi amb la societat civil organitzada. I el tercer pretén renovar i ampliar els espais de treball per a la justícia global, comptant amb totes les capacitats presents al municipi. Un conjunt d’activitats planificades anualment i avaluades a mig termini i al final faran possible el compliment d’aquests objectius.

L’esport i la construcció de pau, eixos prioritaris dels projectes de cooperació

S’han prioritzat cinc àrees estratègiques d’actuació, que es basen en les capacitats i l’experiència de l’organització municipal i de les entitats, així com també amb les prioritats de la ciutat: Construcció de pau, Esport i valors, Ciutats inclusives i Gestió territorial, Nova economia local i Cultura global. D’entre aquests àmbits, cal destacar l’espai que s’ha reservat pels projectes vinculats a l’esport com a eina per a la inclusió social i els de foment de la cultura de pau i defensa dels Drets Humans.

Partint de la capacitat de l’esport com a eina per a l’educació, la inclusió social o la igualtat de gènere, així com de la gran xarxa d’entitats esportives de la ciutat amb gran capacitat mobilitzadora de persones de totes les edats i procedències, la cooperació amb altres territoris a través de l’esport és una línia d’actuació que s’ha valorat com a prioritària.

De fet, ja existeix una trajectòria en aquest àmbit, amb un projecte que es duu a terme des de 2017 a Kédougou, Senegal. Es tracta del projecte «Handbol a l’escola», fet en col·laboració amb el Club Balonmano Granollers, que promou la pràctica de l’handbol femení a les escoles d’aquell municipi del Senegal, com una eina d’apoderament i capacitació de les dones. Un projecte que s’emmarca en la cooperació amb la comunitat senegalesa de Granollers i que s’ha materialitzat en diverses actuacions de formació que han fet monitors del BM Granollers als professors d’educació física de les escoles de Kédougou, amb l’objectiu que es puguin formar equips als centres escolars que competeixin entre ells. També amb el desplaçament a Kédougou d’un equip femení del Club per participar en el Torneig de l’Amistat, el desembre de 2018.

Així, el Pla Director impulsarà el paper de l’esport com a vehicle per a l’educació en valors, dins i fora de Granollers, l’equitat de gènere, els hàbits saludables, la participació i la cohesió comunitària. Se centrarà en l’ampliació del potencial educador de la ciutat, guanyant nous espais i instruments, els quals hauran d’adaptar-se a les dinàmiques pròpies de l’esport. Dins aquest projecte, s’obrirà espai per a l’intercanvi entre joves de la ciutat amb altres països i clubs del sud global, així com la formació de professionals esportius.

De la mateixa manera, la trajectòria de Granollers en l’àmbit de cultura de pau i Drets Humans, així com el treball en xarxa amb altres ciutats i territoris marquen un dels eixos principals de la política de cooperació de la ciutat. Granollers disposa d’una àmplia experiència i un reconegut lideratge en la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau a nivell nacional i internacional. Des d’aquesta posició ha participat i impulsat nombroses iniciatives, posant de manifest el paper del món local en la construcció de la pau i en el rebuig de la violència. A més, ha desenvolupat una intensa activitat educativa a la ciutat amb aquest enfocament, vinculant-la amb la promoció de la memòria històrica d’un municipi víctima del bombardeig contra civils durant la Guerra Civil Espanyola, el que constitueix una experiència molt interessant per a d’altres municipis al món que experimenten situacions similars o intenten refer-se després d’aquestes.

Aquest Pla Director continua apostant per la feina feta en el si de la Xarxa i al propi municipi, afegint una dimensió d’acompanyament a processos semblants a d’altres territoris, més enllà de la feina educativa (incidència política, formació i sensibilització) que s’ha tingut fins el moment. En aquest sentit, es col·laborarà amb iniciatives de construcció de pau i convivència des de la visió local, tant en el marc de processos post-bèl·lics o negociacions de pau, com de contextos de violència o de creixement de discursos d’odi i exclusió. Es fomentaran les iniciatives on la memòria esdevingui un element actiu en aquests processos de reconciliació i justícia, cohesionador i restaurador, llegat per a les properes generacions.

A més, també s’inclouen altres tres àmbits de treball estratègics, tots ells amb potencial per ser d’utilitat per al treball compartit amb altres territoris: la cultura global, les ciutats inclusives i la gestió territorial, i la nova economia local. Àmbits molt vinculats al potencial cultural de Granollers i la seva vocació educadora,  a l’experiència acumulada projectes de resiliència urbana i en la restauració i posada en valor d’espais naturals, o bé a projectes de suport a l’economia i al comerç local i a la transició econòmica cap a la sostenibilitat.

Instruments diversos per tirar endavant el Pla

Uns objectius estratègics i uns àmbits d’actuació prioritaris com els que s’han descrit anteriorment necessiten de diversos instruments per tal que es materialitzin en projectes concrets. Per això, el Pla preveu instruments i accions diverses, com són convocatòries de projectes, projectes de cooperació tècnica, col·laboracions i projectes amb altres organismes i institucions, formació i sensibilització per la justícia global o accions d’incidència política, entre d’altres.

Actuacions que compten amb la participació activa de les entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, que duen a terme projectes de cooperació amb les seves contraparts a diversos territoris d’arreu del món. També amb la xarxa de municipis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, contribuint en campanyes d’emergència, projectes de cooperació i accions de sensibilització i incidència.

Amb una especial atenció als programes d’Educació per la Pau i la Justícia Global, com poden ser les activitats amb els centres educatius de la ciutat entorn de la commemoració del bombardeig o bé el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que cada any fem a un conjunt de municipis per donar visibilitat a la feina que fan defensors i defensores dels drets humans a tot el món.

Per què l’impuls a la cooperació, la solidaritat i l’educació per la justícia global

En el nostre món global estem vivint moments crítics que tenen greus conseqüències per a moltes comunitats arreu del món. Per això, és més necessari que mai continuar defensant les polítiques i els valors de la solidaritat i la cooperació per la justícia global.

La crisi climàtica, les violències i els conflictes bèl·lics que no s’aturen, les violacions sistemàtiques dels drets humans en molts indrets, els desplaçaments i les migracions forçades de milions de persones arreu del món, posen en risc la vida i el benestar de moltes comunitats. Per això cal continuar impulsant accions que contribueixin a garantir els drets universals.  En aquest sentit, el Pla Director de Cooperació és un instrument per renovar i enfortir el compromís de Granollers amb la cooperació i la solidaritat, la construcció de pau i la defensa els Drets Humans.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, un actiu i referent per a l’acció

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat té una trajectòria de més de 25 anys de treball continuat a la ciutat. Va ser creat a final de l’any 1995, amb l'objectiu d’articular la col·laboració i la participació d’entitats que treballen en la solidaritat i la cooperació internacional, amb la voluntat de promoure actuacions en aquest àmbit per contribuir a una ciutat més solidària. Està format per les entitats de cooperació i solidaritat que tenen seu a Granollers i un representant de cadascun dels grups municipals amb representació al consistori.

La seva finalitat és la sensibilització de la ciutadania vers la cooperació al desenvolupament i la justícia global, així com la promoció de la cooperació al desenvolupament que fa la ciutat i canalitzar la solidaritat amb campanyes d'emergència i altres activitats relacionades en aquest àmbit.

Les entitats tenen un paper clau en la materialització de projectes de cooperació en temes diversos, des de la promoció de la salut o la igualtat de gènere, fins el desenvolupament econòmic local o la promoció de la salut i l’educació. Tots ells contribueixen al desenvolupament de les comunitats on actuen i a enfortir els lligams de la ciutat amb altres territoris. També tenen un paper principal en les accions de sensibilització i educació per la justícia global que es fan a la ciutat.

L’Ajuntament, a través de les convocatòries de subvencions per a projectes de cooperació internacional, contribueix a dur a terme projectes a diversos indrets del món, a través del treball que fan les entitats i les seves contraparts.  També en l’àmbit d’educació per la justícia global i sensibilització, les activitats que duen a terme les entitats complementen l’àmplia oferta que es duu a terme al llarg de l’any des de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau.

Edicions locals