La interpretació flexible realitzada pels tribunals de la Llei de la segona oportunitat

Departament jurídic d'Àgora

Davant l’augment de presentacions de sol·licituds per acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, els tribunals de justícia busquen solucions en la seva aplicació per a què persones insolvents puguin tornar a començar.

El dia 7 de juny de 2021 la Secció d’Estadística del Consejo General del Poder Judicial publicava que en el primer trimestre del 2021 s’han presentat 4.925 concursos de creditors arreu d’Espanya (tant concursos de persones físiques empresaris, de no empresaris, com d’empreses); un 50,4% més que en el mateix període de l’any anterior.

Per la seva banda, Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma on més concursos de persona física no empresaris, d’empresaris i d’empreses s’han sol·licitat durant el referit període (una quota del 27,14% i del 34,12% de l’Estat, en aquests dos últims casos).

Els concursos de creditors de persona física (recordem que és el procediment que se segueix en la Llei de la Segona Oportunitat) són eines per donar una nova oportunitat a les persones insolvents i que poden arribar a ajudar als creditors a cobrar una gran part del seu crèdit.

En aquest sentit, cada vegada més sovint els magistrats fan una interpretació de la Llei Concursal flexible i més favorable a donar una segona oportunitat al deutor, amb l’objectiu de complir amb la finalitat de la norma, així com per seguir les directrius del que estableix el legislador europeu.

Fa poc més d’un mes, amb motiu de l’augment de concursos que es preveuen com a conseqüència de la crisi econòmica existent pel coronavirus, els Jutges mercantils de Barcelona van adoptar una sèrie d’acords per tramitar amb més celeritat concursos de creditors de deutors (siguin persones físiques no empresaris o empresaris) que no tenen actius patrimonials –o bé, si els tenen, són inembargables, no tenen valor o el cost de venda seria desproporcionat segons el seu valor venal- amb l’objectiu de poder satisfer als seus creditors i accelerar l’exoneració del deute insatisfet per part del deutor i concloure el concurs.

A més a més, en el mes de setembre de 2020 va entrar en vigor el Text Refós de la Llei Concursal, és a dir, es va harmonitzar i aclarir la Llei Concursal que hi havia vigent. En contra del que va determinar la Sentència del Tribunal Suprem 381/2019, de 2 de juliol, es va regular la prohibició d’exoneració del crèdit públic (deutes contrets amb la Seguretat Social, Hisenda, etc.). Els tribunals, en la seva majoria, s’estan oposant a la nova regulació i estan permetent l’exoneració d’aquest tipus de crèdit, d’acord amb la sentència referida.

Totes aquestes mesures adoptades pels Jutges mercantils i de primera instància estan encaminades a optimitzar el procés concursal, en benefici del deutor –ja que s’agilitza la tramitació del procediment i s’adopten solucions judicials per donar una segona oportunitat real i efectiva, sempre segons la finalitat de la norma- i dels creditors –agilitzar el procediment concursal al màxim per satisfer el màxim nombre de crèdits-.

Edicions locals